bSMART

За проекта

Проект “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението” по договор BG051PO001.3.3-04/25/28.08.2009 към Министерството на образованието, младежта и науката. Целевата група на проекта включва 20 докторанти и млади учени от СА „Д. Ценов”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността му е 18 месеца и е в размер на 181655,06 лв.

Основната цел на проекта е да се подпомогнат докторантите и младите учени на СА „Д. Ценов” при разработването на научни трудове чрез развитие на компетенции за провеждане на самостоятелно емпирично изследване и за прилагане на съвременни аналитични методи за анализ, обработка и интерпретация на резултатите от него.

Специфичните цели на проекта са: (1) Да се изгради широка база от теоретични познания в областта на съвременния иконометричен и статистически инструментариум. (2) Да се изградят и развият у докторантите и младите учени компетенции и умения за практическо приложение на съвременния аналитичен инструментариум за решаване на практически и теоретични проблеми и инкорпориране на резултатите в научни трудове. (3) Да се трансферират добри изследователски практики чрез привличане на доказани учени от Европа. (4) Да се създадат умения за самостоятелно доразвиване на натрупаните познания в областта на аналитичните методи. (5) Да се създадат инфраструктурни, методологични и технологични предпоставки за разпространение на натрупаните знания. (6) Да се разработи и внедри инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от проведеното теоретично и практическо обучение в областта на съвременните аналитични методи.

На успешно завършилите курса на обучение ще бъде издадено Удостоверение за повишаване на квалификацията, съгласно последните изменения в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

За контакти и информация: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, доц. д-р Тодор Кръстевич – Ръководител проект; тел: 063160756; 66376.

Адрес: България, 5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров” 2, п.к. 145
Тел: 00359 631 60662; 631 60756
Факс: 00359 631 60756
e-mail: cce@uni-svishtov.bg
web: http://www.uni-svishtov.bg; http://eacademy.bg

Последно модифициран: неделя, 6 юни 2010, 04:45 сл.об.